Turvallisuus

KOULULAISTEN MAAKUNTAVIESTI

13.3.2024

HAAPAVEDELLÄ KORKATISSA

 

 

 

 

 

 

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi  XXVIIII Koululaisten Maakuntaviesti

 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen)

 

Haapaveden urheilijat Ry

 

/

1.3 Järjestämispaikka (Paikan

nimi ja osoite)

 

Aakonmaja, Turvetie 1272, 86600 Haapavesi

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 13.3.2024 kello 8:00 – 15:00

 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Ly-

hyt selvitys tilaisuuden luon-

teesta)

 

Hiihtokilpailut

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä

(Yleisön laatu. liikuntarajoittei-

suus tms. alkoholitarjoilua jne.)

 

 

Osallistuja määrä arvio 200 henkeä. Ei alkoholitarjon-

taa.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SE- KÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet

2.1 Tulipalo Avotulen teko kielletty. Tupakointi Toimitaan pelastusohjeen mukaan.

 paikka määrätty. PELASTA – ILMOITA – RAJOITA -

 SAMMUTA

2.2 Sairaskohtaus Kaikki reitit niin että moottorikelkalla

pääsee reitin välittömään läheisyy-

teen. Paikalla ensiapuryhmä ja moot-

torikelkka

2.3 Tapaturma Moottorikelkalla ja ahkiolla voidaan

siirtää potilas ensiapupisteeseen ja siitä mahdolliseen jatkohoitoon

 

2.4 Liikenne Selkeät kyltit parkkialueelle. Este-

tään liikenne toiminta-alueella.

 

Alueella liikenteenohjaus

 

2.5 Mahdolliset tilapäisra-

kenteet

 

Ei tapahtumassa

 

       

2.6 Mahdolliset tehosteet Ei tapahtumassa

 

2.7 Alueella oleva ampuma-

rata

 

Alueella toimiva ampumarata sulje-

taan tapahtuman ajaksi

2

 

 

 

 

 

 

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

2.8

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN

AIKANA

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro 3.1 Tilaisuuden johtaja (hen- Outi Lehtonen 040 - 57 14 115

kilö joka vastaa koko tapahtu-

masta)

 

3.2 Turvallisuudesta vastaa-

va

 

Outi Lehtonen

  

 

 

 

3.3 Rakenteista vastaava Pekka Vähäsöyrinki 044-9715816

 

3.5 Onnettomuustiedottami-

sesta vastaava

 

Outi Lehtonen 040-57 14 115

 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (mää-

rä) sekä vastuuhenkilö ta-

pahtuman aikana

 

Jenni Laurila ja apuhenkilö

0408458852

 

 

3.7 Pelastushenkilöstö (mää-

rä) sekä vastuuhenkilö ta-

pahtuman aikana

 

Ei päivystystä kohteessa

 

      

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliittee-

seen)

4.1 Alkusammutuskalusto Aakonmaja. Jauhesammuttimet 2 kpl (määrä, laatu ja sijoitus)

 

4.2 Ensiapuvälineistö ja en-

siapupaikka

 

Ensiapupiste Aakonmajan toimisto. Merkataan aluekarttaan

 

4.3 Kokoontumis-/ evakuoin-

tipaikka

 

Aakonmajan alapiha. Merkataan aluekarttaan

 

 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-

alueelta (reitit joita pitkin yleisö

poistuu onnettomuustilantees-

 

Merkataan aluekarttaan

 

 

4.5 Sisäinen hälyttäminen

(Yleisön varoittaminen ja henki-

lökunnan hälyttäminen)

 

Äänentoistolaitteilla, puhelimilla

 

       

3

 

 

 

 

 

 

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

 

4.6 Pelastustiet (reitit joita

pitkin pelastusajoneuvot pää-

sevät kohteeseen)

 

Merkataan aluekarttaan

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

 Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt Merkitään aluekarttaan ja paikanpäälle opastein. Liikenteen

 ohjaus.

 

5.2 Ensiapukoulutus (Henki-

lökunta)

 

EA-vastaava ohjeistaa toimipistevastaavat

 

 

5.3 Alkusammutuskoulutus

(Henkilökunta)

 

Aakonmajalla jauhesammuttimet

 

 

5.4 Suunnitelman ja turvalli-

suusjärjestelmän saattami-

nen henkilöstön tietoon

 

Pidetään yhteinen koulutustilaisuus ennen tapahtumaa

      

5.5 Muut turvallisuusjärjeste-

lyt

 Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle tiedoksi viimeistään 14 vuoro-

kautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjes-

telyt ennen tilaisuuden aloittamista.

6. ALLEKIRJOITUKSET

Aika ja paikka:

Tapahtuman johtaja Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

4

 

 

 

 

 

 

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

LIITTEET

1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoitus-

 paikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialu-

 een pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämises-

 tä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden

 myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.